Makine Bülten

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış

makine sektörü

Türk Makine Sektörü Son Yıllarda Türkiye Ekonomisinin ve İhracatının Yükselen Yıldızı Olmuştur!..

2015 yılında 144 milyar $ olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından Makine Sektörü % 9,2 pay almıştır.

Makine ve Aksamları, Türkiye’nin ihracatında Kara Taşıtları’ndan sonra 2. sıradaki sektördür.

Türk Makine Sektöründe 2001 yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında %51’e çıkmıştır.

Sektörün ihracatı 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %9,3 azalarak 13,3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Türk Makine Sektörünün önde gelen ihraç pazarları; AB Ülkeleri ve ABD’dir.

Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk Makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır.

2014 yılı dünya Makine ticareti sıralamalarında ihracatta 26. sırada, ithalatta ise 22. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır.

Son 5 yılda Türkiye ihracatında söz sahibi sektörler arasında en fazla artış makine sektöründe gerçekleşti. Makine ihracatı % 67 artış göstermiştir.

Türk Makine ihracatı, son 5 yılda  ortalama % 15 ihracat artışı ile ihracat artışı sıralamasında dünyada 3. sırada yer almıştır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ

Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır.

Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle işbirliği kurmaktır.

Hedef, 2023’te 500 milyar $ hedeflenen toplam ihracat içerisinde 100 milyar $ makine ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmektir.

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 9 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi % 20’ye çıkarmaktır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN AVANTAJLARI

  •   Gelişmişlik Mühendislik Becerileri ve Yeniliklere Çabuk Uyum Sağlama
  •   Kalite bilinci
  •   Uzmanlaşmış, Yüksek Vasıflı, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  •   Genç işgücü
  •   Tesisleşme (OSB gibi)
  •   Gelişmiş yan sanayi
  •   Sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI (MILYAR $)

makine sektörü genel tablo

2005 yılında 5,2 milyar $ olan Türkiye’nin makine ihracatı, 2015 yılında 13,3 milyar $’a ulaşmıştır.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI (İLK 10) (%)

makine genel sektörü veri tablosu

Türk Makine Sektörü Teknolojik Gelişimleri Yakından Takip Etmekte, Kaliteli Üretim Yapmakta ve Ar-Ge Çalışmalarına Önem Vermektedir!.. Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları/GSMH oranı sürekli artmaktadır…

2003 yılında %0,48 olan bu oran, 2014 yılında iki kattan fazla  artarak %1,01 seviyesine çıkmıştır.

Makine üretimine ilişkin Ar-Ge harcamaları da yıllık bazda pozitif gelişme göstermektedir.  Ancak Makine üretiminde 2014 yılında gerçekleşen AR-GE harcamaları 2012 yılından sonra azalmaya başlamıştır. 2014 yılında sektörde yapılan AR-GE harcamalarında, 2013 yılına göre % 16,3 azalma görülmektedir.

makine sektörüne genel bakış

BUNU BAŞARMAK İÇİN DE SEKTÖRDE GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ!

Türk Makine İmalatı Sektörünün diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesi,

Makine sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşturulması,

Sektörün yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesi amacıyla

Sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla toplayarak MAKİNE SANAYİİ SEKTÖR PLATFORMU (MSSP) oluşturulmuştur.

2007 yılından beri makine sektörü mensubu 32 Dernek, Birlik, Oda ve OSB Birliğimiz öncülüğünde Platform çatısı altında birleşmiştir.

Makine imalat sektörü MSSP çatısı altındaki birlikteliğini 28 Kasım 2014 tarihinde Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’na (MAKFED) dönüştürmüştür.

Last year in the Turkish Machinery Sector of Economy of Turkey and export Have Been Rising Star! ..

In 2015, Turkey’s total exports realized $ 144 billion Machinery Industry has 9.2% share.

Machinery and Accessories, # 2 are sectors after Turkey’s exports Land Vehicles.

In the Turkish Machinery Sector, the ratio of exports to imports, which was 27% in 2001, increased to 51% in 2015.

The exports of the sector decreased by 9.3% in 2015 compared to 2014 and realized as $ 13.3 billion.

The leading export markets of the Turkish Machinery Sector; EU Countries and USA.

Globally competitive Turkish machinery is used in 200 countries.

Machinery exports in world trade in 2014, ranking # 26, # 22 located on imports while Turkey is Europe’s 6th largest machinery manufacturer.

Turkey’s exports in the last 5 years, the highest increase occurred in the machinery industry among the leading sectors. Machinery exports increased by 67%.

Turkish Machinery exports ranked 3rd in the world in terms of export increase with an average increase of 15% in the last 5 years.

TARGETS OF THE TURKISH MACHINERY INDUSTRY

The mission of the industry is to create a machine industry with a higher technology.

To integrate with foreign markets and to cooperate with the partners it will acquire.

The goal is to become one of the top 5 machinery exporter countries in the world by exporting machinery of $ 100 billion within the targeted total export of $ 500 billion in 2023.

as it is in Turkey’s total exports in countries that have a say in the 9% share of the machine it is to remove the machinery sector to 20%.

ADVANTAGES OF TURKISH MACHINERY INDUSTRY

Advanced Engineering Skills and Adapting Quickly to Innovation
Quality awareness
Specialized, Highly Skilled, Mid and Senior Managers
Young workforce
Establishment (such as OIZ)
Advanced sub-industry
High level of organization of the sector
TURKISH MACHINERY INDUSTRY EXPORT (BILLION $)

with $ 5.2 billion in 2005. Turkey’s machinery exports of $ 13.3 billion in 2015, ‘it has reached.
MAJOR PRODUCT GROUPS IN TURKEY EXPORTS OF THE MACHINE (TOP 10) (%)
Turkish Machinery Sector Technological Development follow closely, the quality of the production and R & D Work to Make Important is to give! .. R & D Spending in Turkey / GDP ratio is continuously increasing …

This ratio, which was 0.48% in 2003, increased more than twice in 2014 to 1.01%.

R&D expenditures on machinery production also show a positive development on an annual basis. However, R&D expenditures in machinery production in 2014 started to decrease after 2012. There is a 16.3% decrease in R&D expenditures in the sector in 2014 compared to 2013.

TO ACHIEVE THIS, WE ARE AWARE OF THE IMPORTANCE OF CREATING A POWER UNION IN THE SECTOR!
The progress of the Turkish Machinery Manufacturing Sector with other sub-sectors,

Establishing all sectoral policies and practices related to the machinery industry,

In order to strengthen the sector in global competition by developing together with the sub-industry
MACHINERY INDUSTRY SECTOR PLATFORM (MSSP) was formed by gathering sectoral organizations with a wide and democratic participation.

Since 2007, 32 associations, associations, chambers and OIZ members from the machinery sector have been united under the roof of the Platform under the leadership of our union.

The machinery manufacturing industry transformed its association under the roof of MSSP into the Federation of Machinery Manufacturing Industry Associations (MAKFED) on 28 November 2014.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir