Makine Bülten

DÜNYA KOMPRESÖR PAZARI

vidalı kompresör

PNEUROP tarafından yayınlanan raporda, 2009 yılında dünya kompresör ihracatının 10,2 milyar Euro olduğu ve bu ihracatın 80’inin AB ülkeleri ile ABD ve Japonya tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir. İhracat bakımından Avrupa’da önde gelen üç ülke; Almanya, Fransa ve İtalya ile ABD ve Japonya’nın ise aşağıda belirtildiği gibi dünya ihracatının yaklaşık 60’ını gerçekleştirdikleri görülmektedir. En büyük ihracatçı ülke ise Almanya olmuş, bu ülkeyi ABD izlemiştir.

x 1000 Euro
Almanya
Fransa
İtalya
ABD
Japonya
Turbo kompresör
1.263.856
340.861
295.146
738.655
10.548
Pistonlu kompresör
349.092
69.783
146.193
90.284
139.307
Vidalı kompresör
456.027
95.457
74.536
54.068
563.523
Diğerleri
89.552
107.500
413.520
662.669
89.740
TOPLAM
2.158.527
613.601
929.395
1.545.676
803.118
2009 yılında Türkiye’deki imalatçılar 25.147.255 dolarlık kompresör ihracatı yapmışlardı. 2010 yılında bu değer  37,98 artmış ve 34.698.816 dolara çıkmıştır. 2010 yılındaki ihracat içinde 22.446.503 dolar ile vidalı kompresörler en büyük payı almıştır.
DÜNYA VE AVRUPA ÜLKELERİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
VE TAKIM TEZGAHI SEKTÖRÜ
 
CECIMO’nun Nisan Ayı bülteninde, 2011 ve 2012 yıllarında dünya milli gelirin 4,5 büyümesinin beklendiği belirtilmektedr. Bir süre önce bu beklenti 4,2 olarak açıklanmıştı. Bu değerlere göre 2011 ve 2012 yıllarında sağlanacak büyüme 2010 yılında gerçekleşen 5’in biraz altında kalmaktadır. Ancak bu büyümenin gelişmiş ülkelerde 2,5 ve gelişmekte olan ülkelerde ise 6,5 olabileceği de ifade edilmektedir. Dolayısıyla Avrupa gelişmekte ülkelere göre daha düşük bir gelişme gösterecektir.
Ekonomideki olumlu gelişmeler, tüm sanayi sektörleri gibi takım tezgahı sektörünün imalatını da olumlu etkilemektedir. Takım tezgahı imal eden ülkelerin hemen hepsinde siparişler ve imalat artmaktadır. Avrupa’daki gelişme iç pazardan daha çok ihracattaki artışa dayanmaktadır. Avrupa’lı imalatçıların elindeki siparişlerin geçmişe göre hemen hemen rekor denecek düzeyde olduğu belirtilmektedir. 2010 yılında imal edilen tezgahların üçte biri ihraç edilmiş olup, ihraç edilen miktarın üçte ikisi de Avrupa dışına gönderilmiştir. Benzer olarak, aynı yıl Avrupa ülkelerinde imal edilen 4 tezgahtan birisi Asya ülkelerine gitmiştir. Bu oran 2009 yılında beşte bir olarak gerçekleşmişti. Ancak hammadde fiyatlarındaki önemli artışların bu gelişmenin yavaşlamasına neden olmasından endişe edilmektedir.
Takım tezgahı sektöründeki olumlu gelişmenin önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Hemen tüm CECIMO ülkelerindeki firmalara gelen siparişler beklentilerin üzerinde devam etmektedir. 2010 yılında CECIMO ülkeleri dışına yapılan ihracatın 60’ı BRIC ülkelerine (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ile ABD’ye yöneliktir.
Türkiye’de durum
2010 yılında Türkiye’nin de bu ülkelere yönelik ihracatında, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi önemli bir artış yaşanmıştır. ABD’ye ihracatımızdaki artış nispeten az olup, diğer dört ülkede oldukça başarılı bir yıl yaşanmıştır.
Ülkeler
2010
2009
Artış
Brezilya
23.607.742
10.350.228
128,1
Rusya
19.408.636
13.436.463
44,4
Hindistan
6.391.487
3.731.724
71,3
Çin
2.294.285
500.969
357,9
ABD
15.852.079
14.303.057
10,1
TOPLAM
67.554.229
42.322.441
59,6
Türkiye’nin bu 5 ülkeye ihracatı 2010 yılında 67.554.229 dolar olup, tüm tezgah ihracatının 16’sını oluşturmaktadır. İhracatımızda en büyük payı 11,3 ve 45.152.338 dolar ile Almanya almaktadır. Çin, yakın zamana kadar ülkemizdeki imalatçıların çekingen durdukları bir ülke idi. Ancak son dönemde olumlu yaklaşımlar sağlanmıştır. Çin’e yapılan ihracatta en büyük pay 956.413 dolar ile 8460 GTIP altında yer alan tezgahlardan oluşmaktadır. İkinci büyük ihracat kalemi 512.734 dolar ile 8462 (sac işleme makinaları) ve üçüncü ise 461.839 dolar ile 8456 GTİP gurubuna aittir. Brezilya’ya yapılan ihracatın ana kalemi 20.192.982 dolar ile ( 85,6) 8462 sac işleme makinaları gurubuna aittir. Bilindiği gibi Brezilya, makina ithalatında alınan gümrük vergilerini 30 Haziran 2012 tarihine kadar 2 oranına indirmiştir. Firmalarımızın bu imkanı iyi değerlendirmesi, takip eden yıllarda da daha olumlu sonuç alınmasına imkan verebilecektir.
Bu veriler, BRIC ülkelerinin bu sektör için (Avrupa ve Türkiye’de) önemini göstermektedir. Brezilya yanında Meksika ve bazı güney Amerika ülkeleri de tezgah ihracatımızın arttığı ülkeler olup bu sektör için gelecek vaad etmektedir.
Türkiye’nin takım tezgahı imalat bilgileri ile dış ticaret rakamlarını, geçmiş yıllar ile karşılaştırmalı olarak, GTİP numaraları ve ülkelere göre ayrı ayrı analiz eden rapor hazırlanmakta olup, MİB üyelerine gönderilecektir.
Arslan Sanır

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir